Moss og omegn tvillingklubb

Medlemmer av Moss og omegn tvillingklubb innkalles til årsmøte 3. mars 2021 kl 1800 på Teams.

Verv:

Leder: Eirhild Pehrsen Løvskov
Nestleder: Kirsti Mjelstad
Kasserer: Gunn Marit Lillebostad
Sekretær: Mariann Dalseth
Varamedlem: Josefin Stridh Öberg 

Dagsorden

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Årsberetning 2020 ved leder Eirhild Pehrsen Løvskov
6. Regnskap 2020 ved kasserer Gunn Marit Lillebostad
7. Handlingsplan 2021 ved styret
8. Budsjett 2021
9. Valg i henhold til vedtekter
10. Eventuelt

Vel møtt!
Mvh Styret

Klikk her for å komme til møtet:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRjYzU0YzAtY2ZjOC00OGM5LWE1NTgtYzk3MDEwYTBmYzdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c893a131-49d6-4bb6-b2de-ecb40ad0e042%22%2c%22Oid%22%3a%224ca9e305-e00f-4e11-9d8a-0ce36960c4cc%22%7d